Maarit Murka London (2012-05-09)

Maarit Murka London (2012-05-09)

Maarit Murka
Series „Marked“
2012

ENG
Maarit Murka series „Marked“ is touching the limits between reality and fantasy. Is reality the illusion, where we think we are living at the moment, or is more real the concentrated and organised conclusion of the culture that we are consuming. Which side is effecting which and can they be at all separated? Communication between parties is ongoing despite the level of reality and this initiates another reality, which will also start to produce culture. So it is not important if it is a fantasy or realism, energy which is born from this communication is real itself. Important is the aspect of which kind of form and output the energy will take. From there on is starting a possibility of new dialogues and exchange of information.

EST
„Marked“- sari kompab piire reaalsuse ja fantaasia vahel. Kas reaalsus on see illusoorsus kus me arvame end hetkel elavat, või on reaalsem hoopis tegelikkuse konsentreeritud ja organiseeritud kokkuvõte kultuuris mida tarbime. Kumb kumba poolt rohkem mõjutab ja kas neid saab üksteisest üldse eraldada? Kommunikatsioon toimub poolte vahel olenemata reaalsuse astmest ja käivitab omakorda uue reaalsuse, mis hakkab taas tootma kultuuri. Seega, pole oluline, kas tegu on fantaasia või reaalse olukorraga, energia mis sellest suhtlusest sünnib on juba iseenesest tõeline. Oluliseks muutub aspekt, et millise vormi ja väljundi see energia võtab. Siit edasi tekib võimalus uuteks dialoogideks ja infovahetuseks.

Seotud projekt